Visie en missie

Visie VBMM

De Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen vindt dat binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug centraal geregeld moet worden wat centraal moet en decentraal wat decentraal kan. Besluiten ten aanzien van Maarn/Maarsbergen moeten. waar mogelijk, met inspraak van de belanghebbende inwoners en/of hun directe vertegenwoordigers worden genomen. Wanneer directe besluitvorming op dorpsniveau mogelijk is, moet dit als zodanig plaatsvinden.

Toelichting

De gemeentelijke herindeling heeft voor een te grote afstand gezorgd tussen de inwoners van Maarn en Maarsbergen en het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten. Te veel is tijdens de herindeling gecentraliseerd, met als gevaar dat de betrokkenheid van de inwoners bij hun directe leefomgeving afneemt. Betrokkenheid, inspraak en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen woon- en leefomgeving zijn cruciaal voor de leefbaarheid in Maarn/Maarsbergen.

 

Missie VBMM

De Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen streeft naar een adequate behartiging van de belangen van inwoners in Maarn en Maarsbergen teneinde een mooiere, veiliger en duurzame leefomgeving van beide dorpen te verwezenlijken.

Toelichting

De inwoners van Maarn en Maarsbergen zijn over het algemeen tevreden over hun directe leefomgeving. De gemeente Maarn/Maarsbergen is in 2006 opgegaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De afstand tussen het bestuur van de gemeente en de bewoners van Maarn en Maarsbergen is vergroot en een aantal voorzieningen is uit de dorpen verdwenen, zoals directe toegang tot gemeentelijke diensten. Besluiten over belangrijke voorzieningen in onze dorpen dreigen in toenemende mate “op afstand” genomen te worden. Maarn/Maarsbergen kent een bloeiend verenigingsleven en tal van sociaal/culturele activiteiten. Voor behoud hiervan zijn adequate voorzieningen van groot belang. Draagvlak en betrokkenheid is een noodzakelijke voorwaarde. De vereniging spant zich in een en ander zo goed mogelijk te organiseren, zonder daarbij te treden in de eigenheid van verenigingen en bewonersgroepen. De vereniging bereikt haar doel, wanneer de leden van mening zijn dat zij de belangen van de dorpen op een goede manier vertegenwoordigt naar externe partijen, zoals de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Provincie Utrecht. Eén en ander op basis van een groot draagvlak binnen beide dorpen. Een actuele en goede communicatie is hierbij van doorslaggevend belang, zowel van en naar de leden als naar (hogere) overheden en organisaties.

Om een vertaalslag te maken van visie en missie naar de onderwerpen waar VBMM mee bezig is, zijn voor diverse thema's activiteitenplannen opgesteld.