Toekomstvisie: Raad – inspraak VBMM 4 november 2021

10 november 2021 Op donderdag 4 november jl. heeft de VBMM gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de Gemeenteraad (beeldvormende bijeenkomst) over  het voorstel van B&W over de Toekomstvisie. Hieronder de strekking van deze inspraak.

Na een compliment over de grote inzet van de ambtenaren en de positieve samenwerking in het voorbereidingstraject, is aangegeven dat de vereniging een drietal punten van de reeds schriftelijk ingediende reactie van de VBMM wil accentueren.

  1. Inhoudelijk doet de voorliggende Toekomstvisie nauwelijks richtinggevende uitspraken over hoe de gemeente er op de lange termijn uit moet zien. Veel van hetgeen beschreven is, vindt in de praktijk al plaats. Echte keuzes worden niet gemaakt. Dit betekent dat de Toekomstvisie nauwelijks gezien kan worden als een samenhangend richtinggevend stuk. VBMM beschouwt dat als een gemiste kans.
  2. Wat het participatietraject van de bevolking betreft, is de VBMM positief over de inspanningen tot nu toe. Er zijn echter grote zorgen over de participatie over het vervolg, te weten de ontwikkeling van de omgevingsvisie, DIOR en Dorpsgericht werken. Als de gemeente van mening is dat met het gelopen participatietraject de participatie voor deze drie onderwerpen ook is afgerond, dan neemt de gemeente de participatie van de inwoners niet serieus. Echte participatie, die leidt tot draagvlak voor beleid binnen de dorpen, is een continue dialoog die de gemeente over diverse onderwerpen met de inwoners voert.
  3. Tijdens het participatietraject in Maarn en Maarsbergen was de deelname van de inwoners groot en zijn vele concrete ideeën geopperd. Het zou geen recht doen aan deze enthousiaste betrokkenheid om het hierbij te laten. Inwoners van Maarn en Maarsbergen zijn zeer betrokken bij hun directe leefomgeving en bereid zich daarvoor in te zetten. De VBMM is daarom voornemens, op grond van de opbrengsten tot nu toe, om samen met anderen in de dorpen een meer concrete Toekomstvisie voor Maarn en Maarsbergen te ontwikkelen.

Tevens is herhaald dat een goede participatie gebaseerd moet zijn op goede en tijdige informatievoorziening. Daar schort het in onze dorpen nogal aan. Van de VBMM mag niet verwacht worden dat zij die taak structureel van de gemeente overneemt.

Draagvlak voor het verplaatsen van het station Maarn naar Maarsbergen ontbreekt, zowel in Maarn als in Maarsbergen.

 

Comments are closed.