Reactie van VBMM op concept Toekomstvisie

13 september 2021 De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een concept Toekomstvisie opgesteld. Deze Toekomstvisie is de paraplu over de omgevingsvisie, de preventieprojecten voor het sociaal domein, dorpsgerichte inrichting van de openbare ruimte (DIOR) en dorpsgericht werken. Tijdens verschillende sessies, enquêtes en een dorpswandeling is hiervoor input opgehaald. De gemeente organiseert een terugkoppelbijeenkomst op14 september. Inspraak op de concept Toekomstvisie is mogelijk tot 21 september a.s. VBMM heeft reeds een reactie op de concept Toekomstvisie verzonden naar de gemeente.

De concept Toekomstvisie is een document op hoofdlijnen, waar niemand echt ‘tegen’ kan zijn. Voor een aantal onderwerpen is nadere aandacht gewenst in de vorm van verdieping en onderbouwing. De vraag naar participatie in de vervolgtrajecten, die van groot belang zijn voor onze dorpen, is vanuit de VBMM groot. De verdere detaillering vraagt inspraak van bewoners en andere belangenpartijen.

Zoals reeds eerder is aangegeven zullen wij dit najaar huis-aan-huis een Mare waarin o.a. de resultaten van de bewonersinspraak in Maarn en Maarsbergen is samengevat. Zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2022 lijkt het ons van groot belang duidelijk te maken aan de politiek hoe de bewoners aan kijken tegen de toekomst van Maarn en Maarsbergen.

Comments are closed.