Zienswijze ontwerp bestemmingplan Henschotermeer

22 oktober 2023 Het VBMM-bestuur heeft samen met Maarn Maarsbergen Natuurlijk een zienswijze ingediend bij de gemeente Woudenberg over het ontwerp bestemmingsplan Henschotermeer. Met dit bestemmingsplan zou het mogelijk worden om nieuwe recreatieve voorzieningen toe te voegen en bestaande voorzieningen uit te breiden.

In de zienswijze zijn ernstige bedenkingen bij dit ontwerp bestemmingsplan geuit. Kort samengevat zijn die bedenkingen:

  • de behoefte en noodzaak van de beoogde ontwikkelingen zijn niet aangetoond;
  • het karakter en de huidige uitstraling van het Henschotermeer worden te veel aangetast;
  • er is geen rekening gehouden met de cumulatieve effecten van aangrenzende ontwikkelingen;
  • de natuur zal te veel druk van de voorgenomen recreatieve ontwikkelingen ondervinden;
  • het onderzoek naar de verkeerseffecten en parkeren is niet actueel.

Zie voor de volledige zienswijze: Zienswijze MMN en VBMM - ontwerpbestemmingsplan Henschotermeer

Comments are closed.