Energietransitie – verslag beeldvorming raad 25 mei 2020

Verslag inspreekavond Beeldvorming Regionale Energietransitie Strategie
25 mei 2020

Namens VBMM hebben Rinnie van der Horst en Barend van Ginkel ingesproken bij de beeldvormende raadsvergadering van 25 mei jl. omtrent de Regionale Energietransitie Strategie (RES).

Achtergrondinformatie:

De RES staat voor Regionale Energie Strategie en is afgesproken in het Klimaatakkoord. De RES bestaat uit 30 regio’s in Nederland en zij moeten gezamenlijk 35 Twh (Tera watt uur) aan duurzame energie opwekken.

De regio U16 (dit zijn16 gemeenten in de provincie Utrecht) waarbinnen GUH valt wil aanbieden om 1.8 Twh duurzaam op te wekken.

Beeldvormende vergadering 25 mei 2020

Alvorens VBMM aan het woord kwam, was er een presentatie van de Programma Manager RES. Dit ging voornamelijk over de mogelijkheden en kansen om voor onze regio aan de eerder genoemde 1.8 Twh energie opwekking te voldoen.

Het viel ons op dat het woord ‘omgevingsvisie’ geen enkele keer viel in zijn presentatie. Hierna volgde er een inspraakmoment van Heuvelrug Energie. Zij gaven aan hun rol te willen pakken binnen de uitvoering van de RES.

Als 2e inspreker kwam VBMM aan bod. De meest belangrijke vraag van ons aan de raad was: Hoe past de RES binnen de nog op te stellen omgevingsvisie van de GUH?

Interessant genoeg gaven diverse raadsleden, verspreid over verschillende politieke partijen, aan dat dit een terecht gestelde en scherp geformuleerde vraag was, en meldden ons dat zij hiermee worstelen. De wethouder gaf een summiere uitleg dat er een aantal omgevingsvisies zijn die allemaal op elkaar afgestemd dienen te worden, hetgeen de nodige tijd zal kosten.

Tevens gaven wij aan dat de bekendheid van de RES bij de bevolking zeer beperkt is en dat dit moet veranderen om draagvlak onder de bevolking te verwerven. Dit werd ook door andere insprekers benadrukt.

Wij hebben gezegd dat wij als VBMM hierin een rol willen vervullen door de bewoners van Maarn-Maarsbergen te informeren.  Tot slot benadrukten wij dat de RES ondergeschikt moet zijn aan de omgevingsvisie en niet andersom.

 

N.B. Overigens zijn de kaartjes van de regio, met daarin getekend de windmolens die in de RES-plannen zijn verwerkt, niet leidend maar slechts als leidraad, aldus de wethouder.

Comments are closed.