Peilnota Toekomst/omgevingsvisie inspreektekst VBMM

5 december 2020 VBMM heeft op 3 december jl. ingesproken tijdens de raadsvergadering over de peilnota toekomstvisie/omgevingsvisie. Hieronder volgt de inbreng van VBMM.

Voorzitter en leden van de raad,

Graag maakt de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) gebruik van de mogelijkheid in te spreken inzake de voorliggende concept Peilnota Toekomstvisie Heuvelrug.

Compliment

Allereerst willen wij de ambtenaren, die deze nota hebben samengesteld complimenteren met het gedane werk, die volgens ons goed in het verlengde ligt van de vorig jaar vastgestelde Hoofdlijnennotitie Omgeving. Wij realiseren ons dat het in deze coronatijd niet eenvoudig is de participatie van de bewoners vorm te geven.

Peilnota inhoudelijk

Wij beschouwen deze peilnota als een goede tussenstap op weg naar een samenhangende en richtinggevende toekomstvisie/omgevingsvisie. Menig maal hebben wij in uw richting aangegeven dat wij het van groot belang achten dat beleidsontwikkeling binnen de GUH op een samenhangende wijze plaats dient te vinden. Wij hopen daarom dat de toekomstvisie/omgevingsvisie die samenhang gaat bevorderen. Overigens zijn wij van mening dat de ontwikkeling van een goede omgevingsvisie centraal moet staan, mede gelet op het feit dat het hier gaat om een wettelijk traject.

De gekozen thema’s Kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, Vitale dorpen en toekomstgericht werken geven een duidelijke richting aan (vanuit de bewoners) voor toekomstig en bestaand beleid. Na vaststelling van de toekomstvisie/omgevingsvisie zal elke nieuwe beleidsnota getoetst moeten worden aan deze integrale visie.

Inhoudelijk valt ons op dat met name ten aanzien van Maarn en Maarsbergen de peilnota op enkele punten behoorlijk expliciet is, te weten t.a.v. de onderzoeken naar de oostelijke op- en afrit A12 te Maarn en het verplaatsen van station Maarn naar Maarsbergen. Met deze thema’s kan aangegeven worden hoe belangrijk het is integraal en toekomstgericht beleid te ontwikkelen en te plannen. In Maarn lijkt besluitvorming over de inbreidingslocaties op gespannen voet te staan met een mogelijke op- en afrit van de A12 en in Maarsbergen lijkt een eventuele (her)opening van een (nieuw) station zich niet goed te verhouden tot de huidige plannen voor de ondertunneling.

Participatie

Naarmate de Toekomstvisie/Omgevingsvisie meer impact heeft op de directe leefsfeer van de bewoners is het van des te groter belang dat de bewoners zoveel mogelijk kunnen participeren in het proces. In de Omgevingswet wordt participatie niet voor niets als cruciaal beschouwd. Van groot belang daarbij is de informatievoorziening. Wij zijn van mening dat de gemeente hier veel meer aan moet doen en alle bewoners direct en op verschillende manieren van de juiste en begrijpelijke informatie dient te voorzien. Het is te simpel te veronderstellen dat iedereen regelmatig op de site van de gemeente kijkt voor het laatste nieuws of te denken dat iedereen geabonneerd is op De Kaap. Het huis-aan-huis blad De Heuvelrug bereikt overigens in Maarn en Maarsbergen maar weinig huishoudens.

Echte participatie is veel meer dan eenmalig informatie ophalen bij de bewoners, maar is ook echt de dialoog aan gaan met de samenleving. De pilot in Driebergen begin van dit jaar voldeed volgens ons volstrekt niet aan de definitie van participatie. Wij vinden dat er een dialoog georganiseerd moet worden met de bewoners, waarin de bewoners in gesprek gaan met elkaar en met de gemeente, terugkoppeling krijgen en in minimaal een tweede ronde kunnen spreken over keuzes en dilemma’s. Alleen dan ontstaat draagvlak en voelen bewoners zich medeverantwoordelijk voor dorp en gemeente.

Dorpsvisies Maarn en Maarsbergen

VBMM is op korte termijn van plan samen met andere relevante organisaties in Maarn en Maarsbergen een aantal activiteiten te ontwikkelen, die moeten leiden tot een tweetal dorpsvisies. Wij werken hierbij uiteraard graag samen met de gemeente en zullen in principe

De Hoofdlijnennotitie Omgeving en deze Peilnota als belangrijke uitgangspunten beschouwen.

Zoals hierboven is geschetst willen wij beginnen met uitgebreid de bewoners te informeren over het traject tot nu toe, de wettelijke basis en de stappen, die moeten leiden tot de dorpsvisies. Wij stellen ons voor huis-aan-huis deze informatie te verspreiden, aangevuld met diverse vormen van digitale informatieverspreiding. Omdat de gemeente via BDU niet in staat is het weekblaadje “De Heuvelrug” in Maarn en Maarsbergen te verspreiden, zullen wij hier zelf zorg voor dragen.

Vervolgens zullen wij een aantal bijeenkomsten (samen met de gemeente?!) organiseren in het voorjaar van 2021. Wij zullen hier meer tijd voor nodig hebben dan de maanden februari en maart. Het lijkt ook redelijk daar meer tijd voor te nemen gegeven het feit dat het anderhalf jaar gekost heeft om van de Hoofdlijnennotitie Omgeving te komen tot de thans voorliggende Peilnota. In de zomer van 2021 kunnen wij de dorpsvisies presenteren.

Tenslotte

Toekomstvisie/Omgevingsvisie van de GUH verdient een breed draagvlak onder de bewoners van de dorpen. Dat draagvlak kan tot stand komen wanner de laatste fase in het proces serieus wordt opgepakt. Wij vinden dat van groot belang en gaan dat ook organiseren. Wij hopen van harte dat dit in goede samenwerking kan met de gemeente.

Wij realiseren ons dat wat binnen Maarn en Maarsbergen speelt ook in de andere dorpen aan de orde is. Graag werken wij ook samen met partners uit de andere dorpen.

Comments are closed.