Peilnota als basis voor Toekomstvisie

1 december 2020 In de Gemeenteraadsvergadering van 3 december a.s. wordt de Peilnota Toekomstvisie beeldvormend behandeld, waarna deze op 28 januari 2021 ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Deze Peilnota bouwt voort op de Hoofdlijnennotitie Omgeving die in juli 2019 is vastgesteld. In de Peilnota zijn de uitkomsten verwerkt van de gemeentebrede participatie die in augustus-oktober van dit jaar heeft plaats gevonden. De Peilnota vormt de basis voor de participatie in de afzonderlijke dorpen die in februari-maart 2021 is gepland en is tevens de basis voor het MER(Milieu Effecten Rapportage)-onderzoek voor de Omgevingsvisie en de inbreng van de gemeente in het integraal Ruimtelijk Perspectief voor de U16-gemeenten.

Na vaststelling van de Peilnota wil de gemeente met de inwoners van de individuele dorpen van de GUH in gesprek gaan over de uitwerking van de inhoud van de Peilnota op hun dorp. VBMM wil de uitwerking op dorpsniveau samen met verenigingen en andere relevante organisaties in Maarn en Maarsbergen vorm geven. Een toekomstvisie van de GUH als zodanig doet nog geen recht aan de eigen positie van de verschillende dorpen. Een specifieke dorpsvisie binnen de kaders van de GUH toekomstvisie moet ervoor zorgen dat de bewoners zich herkennen in de wijze waarop naar de toekomst gekeken wordt. VBMM wil hier natuurlijk graag samen met de gemeente in optrekken. Gesprekken hierover vinden momenteel plaats.

In de verdere uitwerking van de vier trajecten zullen niet alleen inwoners en ondernemers, maar ook partners en experts een rol vervullen.

De toekomstvisie bundelt vier afzonderlijke trajecten te weten:

  • De Omgevingsvisie;
  • De Herijking van beleidskeuzes in het sociaal domein;
  • Plan Dorpsgerichte Inrichting Openbare Ruimte (DIOR). Deze is al vastgesteld in juli 2020. Dit traject bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase;
  • Het toekomstbestendig verankeren van Dorpsgericht werken in de gemeentelijke organisatie en in de samenleving. Dit project levert geen fysiek resultaat op, maar wordt verweven in andere, lopende projecten.

Verwacht wordt dat de vier eindproducten begin 2022 samen kunnen worden gevoegd tot een Toekomstvisie om deze vervolgens aan de Raad aan te kunnen bieden.

 

Comments are closed.