Bezuiniging beheer openbare ruimte – vervolg

26 mei 2020 In april vroeg VBMM de gemeente UH om nadere informatie over hun voornemen tot bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte in Maarn en Maarsbergen. Dit mede naar aanleiding van een artikel in de Kaap van 9 april.

De gemeente antwoordde dat het betreffende artikel niet correct is en dat de raad juist fors wil investeren in de openbare ruimte om het beheer op een minimaal niveau uit te kunnen voeren.

Uit navraag blijkt dit een mooi voorbeeld van ambtelijk redeneren te zijn:

  • Het onderhoudsniveau gaat omlaag naar een wettelijk minimum
  • En dan is het nog steeds duurder dan de raad ooit had gedacht.

Aldus wordt extra geld geïnvesteerd in een lager niveau!

Dit kan natuurlijk niet. We worden met een kluitje in het riet gestuurd.
Het onderhoud zit op een wettelijk minimum en dit schaadt ontegenzeggelijk het aanzicht van ons dorp.

VBMM zal dit aan de orde stellen in het geplande gesprek met wethouder Jorg.


7 mei 2020 VBMM heeft van de gemeente UH desgevraagd nadere informatie ontvangen over het voornemen van de gemeente tot bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte in Maarn en Maarsbergen.

' We hebben de brief over de bezuinigingen in de openbare ruimte ontvangen. Het door u genoemde artikel in de Kaap van 9 april jl. is niet correct. De krant heeft op dit punt niet de juiste informatie gegeven. Sterker nog, het college stelt aan de raad voor om fors te investeren in de openbare ruimte om het beheer op een minimaal niveau uit te kunnen
voeren. Het college heeft daartoe op 24 maart letterlijk het volgende besluit genomen:

1.       Aan de raad voor te stellen om in principe voor het niveau 'minimale variant' te kiezen bij het onderhoud en de vervangingsinvesteringen met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte.

2.       Aan de raad voor te stellen om de financiële consequenties van deze keuze voor het niveau 'minimale variant' te betrekken bij de besluitvorming over de Kadernota. Concreet gaat het daarbij om een voorgestelde jaarlijkse verhoging van het onderhoudsbudget van Euro 691.000,- en van het jaarlijkse vervangingsbudget van Euro 1.574.000,- .

Het is nu aan de raad om in het kader van de begrotingsbehandeling daar al dan niet (gefaseerd) extra middelen voor beschikbaar te stellen.

Ten aanzien van de afsluiting van het natuurgebied Peppel-Enk kunnen wij u het volgende melden: De gemeente is op de hoogte van de afsluitingen ter plaatse van de Peppel Enk. Een toezichthouder is ter plaatse geweest om de situatie op te nemen. Nader onderzocht wordt of hier sprake is van een openbare weg in de zin van de Wegenwet. Indien dit het geval is, wordt de eigenaar aangeschreven om het wandelpad weer open te stellen. Naar verwachting zal hierover binnen twee weken uitsluitsel geboden kunnen worden.'

----------------------------------------

April 2020 VBMM heeft de gemeente UH per brief gevraagd om nadere informatie over hun voornemen tot bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte in Maarn en Maarsbergen. Het groen in de openbare ruimte is om diverse redenen van vitaal belang voor de inwoners en vraagt verbetering in plaats van verslechtering. Het is de zoveelste bezuiniging die de inwoners van Maarn en Maarsbergen lijkt te treffen.

Comments are closed.