Omgevingsvisie

15 april 2023 Gedurende de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad zich gebogen over het voorstel Omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug. Deze omgevingsvisie is in beginsel al vastgesteld door de oude raad, maar toen is afgesproken dat de nieuwe raad de visie definitief vaststelt. Tijdens de formatie van het nieuwe college zijn al enige wijzigingen overeengekomen tussen de coalitiepartners zoals het schrappen van de streefgetallen voor woningbouw in de verschillende dorpen. De raad heeft in drie zittingen de beeldvorming afgerond en op 6 april j.l. de oordeelsvorming.

Op 23 januari heeft de raad in dit kader gesproken over een viertal kernbegrippen. Deze zijn Leefbaarheid, Vitaliteit en Samenleven, Duurzame groei en Passende woningen voor de eigen inwoners. Het is goed om als raad hier aandacht aan te besteden en zo mogelijk te voorkomen dat ieder hierbij een eigen definitie hanteert.

Tijdens de beeldvormende discussies werd duidelijk dat de raadsleden worstelen met de impact van de omgevingsvisie op de vrijheid van handelen van de raad. Het is de bedoeling dat via de Toekomstvisie en de Omgevingsvisie richting gegeven wordt aan de besluiten, die de raad in de toekomst gaat nemen. Dit vergroot de transparantie van het beleid van de gemeente, hetgeen voor de inwoners van groot belang is.

De VBMM heeft in de zienswijze over dit thema aangegeven dat de raad scherpe keuzes moet maken wat betreft het profiel van de gemeente. Een duidelijke visie op de gemeente in de komende decennia leidt tot samenhangend beleid dat het profiel van de gemeente de komende jaren zal versterken. De VBMM vindt dat tot nu toe deze scherpe keuzes niet gemaakt zijn, hetgeen kan leiden tot een omgevingsvisie die niet richtinggevend is.

De VBMM zal voor wat betreft Maarn en Maarsbergen de nog te ontwikkelen omgevingsplannen (dit zijn uitwerkingen van de omgevingsvisie) nauwlettend volgen.

Overigens kent het wetgevingstraject inzake de Omgevingswet ook landelijk nogal wat haken en ogen en is deze wet nog steeds niet vastgesteld. De raad zal ongetwijfeld ook in de komende jaren het onderwerp Omgevingsvisie en Omgevingsplannen op de agenda hebben.

Op 20 april zal de raad waarschijnlijk het geamendeerde voorstel van B&W vaststellen. Voor Maarn en Maarsbergen is het amendement van D66, SGP, Open, BVH lokaal en Partij voor de Dieren van belang. In dit amendement stellen de partijen voor om niet de mogelijkheid van een oprit A12  Maarn in de richting van Arnhem te onderzoeken, maar te streven naar een duurzame, integrale mobiliteitsoplossing om het vele verkeer richting de A12 door Maarn, Maarsbergen en Doorn in goede banen te leiden. Dit om de leefbaarheid in de dorpen en de kwaliteit van de natuur te vergroten.

Comments are closed.