VBMM slotconclusie Westvariant Maarsbergen

21 april 2021 In Nieuwsblad de Kaap van donderdag 8 april jl. verscheen onder de kop “Procedure Raad van State afgesloten” een artikel over de spooronderdoorgang, een eenzijdige benadering. In plaats van bijdragen aan stemmingmakerij volgt onderstaand het feitelijke verhaal.

Overleg op 26 januari jl. met de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, leidde tot een proforma bezwaar, waarmee de VBMM, volgens de voorlichtster, acht extra weken boven de beroepstermijn, zou verkrijgen om een eventueel bezwaar nader te overwegen.

De verkregen voorlichting bleek onjuist te zijn in het geval van deze spoedprocedure, werd ten onrechte ingeboekt op 29 januari, maar werd bij navraag al op 8 februari mondeling als niet ontvankelijk afgedaan. Omdat de voorlichting omtrent de procedure onjuist was, zullen wij de gehele gang van zaken nader (laten) onderzoeken.

Onze overweging om aan te dringen op meer bedenktijd was gelegen in het feit, dat ook onze ingediende zienswijzen, wel erg slordig en onzorgvuldig zijn behandeld, terwijl de door ons ingediende aanvullende vragen bij de Provincie grotendeels onbeantwoord bleven.

Onze zienswijzen zijn gebaseerd op de zeer kritische en deels afwijzende verkeersveiligheid audit van DTV van 9 oktober 2019, welke later nog werd bevestigd door een tweede bureau; beide bureaus met nadruk onafhankelijk.

Met eerder genoemde niet-ontvankelijk verklaring eindigt de door de provinciale politiek gesuggereerde invloed op het ontwerp, zoals het ook een eind maakt aan de aan ons steeds voorgehouden mogelijkheden tot wijziging in uitvoering van deze Westvariant.

Tot de VBMM voorstellen behoorden:

  1. Verwijderen benzinepompen door verplaatsing rotonde
  2. Geluidsbeperking
  3. Verkeersveiligheid
  4. Aanpassing van de uitvoering, welke door een kleinere rotonde tot verwijdering van het Tinq tankstation had kunnen leiden
  5. Door scheiding van plaatselijk en regionaal verkeer, een betere doorstroming.

Deze mogelijkheden zijn nu achterhaald, waarbij het eindresultaat is:

  1. Beide pompen blijven bestaan en worden mogelijk zelfs uitgebreid
  2. Geluid neemt door de te hoge ontwerpsnelheid dusdanig toe, dat een besluit Hogere waarden Wet Geluidhinder nodig is.
  3. De bij de verkeersveiligheidsaudit geconstateerde onveiligheden, met name de te korte boog (bocht) in relatie tot twee noordelijke rijbanen en de snelheid, alsmede de vermenging lokaal/regionaal verkeer, blijft bestaan
  4. Alle regio gerelateerde mobiliteit wordt in en via Maarsbergen afgewikkeld, ook het sterk toegenomen verkeer vanuit Doorn/Amersfoort via Maarn, dat al snel na oplevering tot filevorming op de Bosweg zal leiden.

Wij hebben dit eindresultaat geen reden voor een feestje gevonden en zien dat er voorshands geen geld is voor het opknappen van het gebied rondom het Kerkplein. Wellicht kan uiteindelijk dan daar door bevolking/belangenorganisaties, breder en gezamenlijk op worden geacteerd.

Tenslotte willen wij iedereen en met name de besturen van MMN en Heuvelrug in goede banen, bedanken voor alle steun bij het gezamenlijk belopen van het ingewikkelde, gecompliceerde en vaak onbevredigende pad van participatie.

Bestuur VBMM

 

Comments are closed.