Update 3 aug ’21 – N226 spooronderdoorgang Maarsbergen

3 augustus 2021, Update van het provinciale projectteam N226

Stand van zaken aanvragen vergunningen bomenkap en ontheffing beschermde diersoorten

In onze nieuwsupdate van 7 juni 2021 hebben wij gemeld dat er een vergunning zal worden aangevraagd voor het kappen van de bomen. Dit is nodig om vooruitlopend op de aanleg van de spoorwegonderdoorgangen de kabels en leidingen in het gebied te verleggen. Daarnaast is er een aanvraag “ontheffing beschermde diersoorten” nodig. Inmiddels zijn alle voorbereidende onderzoeken afgerond en worden de aanvragen binnenkort ingediend.

Bomen

In het Esthetisch Programma van Eisen en Beplantingsplan is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige inpassing en het behouden van zoveel mogelijk bomen. Aanvullend zijn alle bomen uitgebreid onderzocht in een zgn. Bomen Effect Analyse. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan bomen waarover twijfel is of deze behouden kunnen worden. De resultaten uit dit onderzoek zijn betrokken bij het opstellen van de vergunningaanvraag en de melding voor het  “kappen van bomen”.

Beschermde diersoorten

In het gebied verblijven ook een aantal beschermde diersoorten. Onderzocht is wat de gevolgen zijn van de aanleg van de nieuwe spoorwegonderdoorgangen en op welke wijze mogelijke negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen en/of beperkt (zgn. mitigerende maatregelen). De resultaten uit dit onderzoek zijn betrokken bij de aanvraag “ontheffing beschermde soorten”.

Meer informatie

Als de aanvragen zijn ingediend, kunt u deze vinden op onze website onder het kopje “downloads: Voorbereiding en uitvoering”. Bij de aanvragen vindt u ook de onderzoeken naar de bomen en beschermde diersoorten.

De beslissing over de aanvragen wordt genomen door de volgende organisaties:

  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug: voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom (als deze niet onder de Wet natuurbescherming vallen), en
  • Provincie Utrecht: voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom die vallen onder de Wet natuurbescherming en voor de beschermde diersoorten.

Als de vergunningen zijn verleend zullen wij u hierover informeren met een nieuwsupdate.

Projectteam N226 Maarsbergen spooronderdoorgang

Website: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen

Comments are closed.