Provinciaal Inpassings Plan N226 definitief

23 december 2020 Op 9 december jl. gingen Provinciale Staten in ruime meerderheid akkoord met het voorliggende inpassingsplan.

Achterom kijken heeft niet zo bar veel zin; in politiek Nederland telt de meerderheid en niet altijd de beste oplossing. Die beste oplossing, die niet voor iedereen altijd (direct) herkenbaar is.

Wat zeker wel zin heeft is helderheid verstrekken aan onze leden en onze medebewoners. Vanaf het besef dat onze dorpen vanuit een regionale behoefte geconfronteerd worden met een probleem dat ten koste van onze leefbaarheid moet worden opgelost. Alle pogingen onzerzijds  waren erop gericht de gevolgen voor ons dorp, in algemene zin, ten positieve te beïnvloeden. Voor individuele belangen was hierin geen ruimte.

Onze tekening geeft weer wat de verschillen zijn tussen de door ons aangedragen oplossing en de onderliggende (licht grijs) uit te voeren veel grotere versie ‘Om de West’.

NB. In onze versie is de Tuindorpweg doorgaand afgebeeld en niet, zoals zal gebeuren, afgesloten en voor alle verkeer behalve het fietsverkeer eindigend aan het einde van de Tuindorpweg bij de nieuwe onderdoorgang.

Onze oplossing is nooit bekeken en weggezet als niet werkbaar in zowel verkeersrapporten als beantwoording van de zienswijze. Daarbij werd echter een oude reeds afgewezen variant uit het verleden (zonder Bosweg) gebruikt.

Oorzaak: de in beton gegoten (politieke) uitgangspunten, welke er al in 2016 toe leidden dat de benzinepompen (en zeker die van Tinq) niet op juridische gronden konden worden verwijderd. Men had via voorlopige tekeningen al laten zien dat de aanleg mogelijk was met handhaving van de benzinestations. Nog even ter herinnering: de Bos Beek variant leidde wel tot totale verwijdering/verplaatsing, maar sneuvelde door dorpsverdeeldheid.

In die politieke uitgangspunten was opgenomen dat de 'Om de West met GTW'gesloten Tuindorpweg) tevens zou leiden tot een andere bebouwde kom grens, welke nu komt te liggen na de nieuwe noordelijke rotonde.

Dit houdt in dat èn de Kluifrotonde (dat was al zo) èn nu de 'Om de West met GTW' buiten de bebouwde kom is komen te vallen, een maximumsnelheid heeft van 60 km p/u met een stevige toename van het geluid tot gevolg.

Uit het geluidsonderzoek blijkt dat de hogere geluidsbelasting na realisatie en ingebruikname van het project aan de wettelijke eisen kan voldoen, maar wel hoger is dan de huidige voorkeursgrenswaarde. Hiervoor is een besluit hogere grenswaarden nodig.

Ongelofelijk maar waar: dan gaan we toch de voorkeursgrenswaarde verhogen!! Is inmiddels gebeurd.

Verandering van de bestaande bebouwde kom grens leidt tot 60 in plaats van 50 km p/u waardoor 20 huizen meer in de hogere geluidslast terecht komen. De hiervoor benodigde compensatie ligt niet vast.

Erg zuur in dit verband is het feit dat de Provincie bij de aanbieding van het PIP vermeldde dat men vasthield aan 60 km p/u, maar dat de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, nadat het PIP was aangenomen, met een aanpassingsverzoek mocht komen.

Naast deze onverkwikkelijke afloop, stond ook in de harde politieke uitgangspunten, dat er twee rijstroken moesten komen vanuit de Kluifrotonde tot en met de noordelijke rotonde en dat die laatste rotonde ook in turbovorm (dus groot) moest worden uitgevoerd. In november 2018 werd een nieuwe begroting ingediend welke als gevolg heeft dat deze toeneemt van € 36.2 naar € 51.6 miljoen.

Nadere beschouwing leert dat onze eenvoudige, dorpsvriendelijke en veiliger uitvoering leidt tot een ingrijpende besparing welke goed gebruikt kan worden voor de nu te kort schietende inpassingsmaatregelen.

Maar zelfs deze constatering ,nog te combineren met een zeer kritisch en deels afwijzende audit met betrekking tot het voorliggende Voorlopige Ontwerp in oktober 2019, bracht het College en daarna de Staten niet van de wijs. Audits hebben in zich dat zij los van de bestaande organisatie en in volledige onafhankelijkheid worden verricht. Het bijzondere is wel dat de Provincie niet gehouden is, de audit te volgen.

Extra bijzonder omdat wij in de veronderstelling leefden dat deze audit van DTV van oktober 2019, welke onze oplossingspunten nagenoeg volledig onderschreef, in ieder geval tot een herbezinning zou leiden. Omdat dit tot onze verbazing niet gebeurde, verzochten wij om een second opinion. Ook hierop werd niet ingegaan. Een door ons ingeschakeld tweede onafhankelijke bureau  sprak in tijdens de laatste commissievergadering op 25 november jl., onderschreef genoemde audit, sprak zijn verwondering uit over het doorschuiven van 26 aandachtspunten, maar kreeg slechts gehoor bij enkele goed voorbereide statenleden en dat heeft geen gevolg.

Op 18 december is een bezwaarperiode in gegaan voor een termijn van 6 weken en wij vragen ons af of wij ons nu over moeten geven aan deze Om de West met GTW.

Blij straks met de veiligheid op de overweg, maar voor het overige een ingreep met

  1. verkeersveiligheid die afneemt zowel voor snel- als langzaam verkeer,
  2. een volledig in de steek gelaten Engweg,
  3. sowieso toenemende geluidsoverlast,
  4. een, door het afsluiten van de Tuindorpweg blijvende vermenging met het regioverkeer,
  5. een, door de gecompliceerde aansluiting op de noordelijke rotonde in combinatie met de doorsteek Parallelweg, onveiliger schoolverkeer/fietsverkeer/ landbouwverkeer,
  6. een te grote plak asfalt i.p.v. groen,
  7. een verplaatste bushalte welke alleen maar leidt tot meer onveiligheid ter plaatse.

Als tenslotte moet worden geconstateerd dat veiligheidsoverwegingen zelfs niet hebben geleid tot verwijdering van het Tinq station, is er naar onze mening geen reden voor een feestje maar voorshands bezorgdheid en nog ruimte voor herbezinning.

Bestuur VBMM

 

Comments are closed.