DoeMaarnMee: co-creatie stopt

15 april 2023 De uitvoering van het raadsbesluit over DoeMaarnMee is inmiddels door B&W ter hand genomen. Er is een ambtelijke werkgroep ingesteld die de scenario’s ‘Spreiding’ en ‘Renovatie’ verder uitwerkt. Daarbij zijn de financiële kaders verruimd en is ook de bouw van een minimum aantal woningen niet langer vereist. Het co-creatie proces is gestopt. Een beperkt aantal leden van de voormalige werkgroep DMM houdt zich nog bezig met het onderbouwen van verschillende van haar voorstellen; dit naar aanleiding van vragen van de ambtelijke werkgroep. De resultaten zullen na het zomerreces in de vorm van een raadsvoorstel door B&W gepresenteerd worden.

Het bestuur van de VBMM heeft gesproken met dorpswethouder Boonzaaijer en daarbij het belang van woningbouw nog eens benadrukt. Verder zal het bestuur de verdere ontwikkeling van de plannen, voor zover mogelijk, kritisch volgen. Te zijner tijd zal het resultaat via een zienswijze en inspraak worden becommentarieerd.

Comments are closed.