Voorstel onderdoorgang Maarsbergen – enquête

Voor een veiliger, realiseerbaarder en vooral leefbaarder “om de West”

Betrokken dorpsgenoten,

In onze zienswijze van 30 januari 2020 over de lopende PIP procedure, wezen wij op het leefbaarheidsaspect, het verkeersveiligheid rapport, de herberekening van diverse uitgebrachte rapporten en de narekening van diverse kosten aspecten.

Tot nu is er slechts bericht over het geluidsrapport. Hieruit blijkt dat herberekening op 60km per uur in plaats van 50km per uur leidt tot geluidsverzwaring en daarmee oplopende kosten en/of teruggang van leefbaarheid. Op de andere aspecten hebben wij nog geen reactie vernomen.

Leefbaarheid en verkeersveiligheid hebben ons gebracht naar onderstaande aanpassingen die leiden tot een eenvoudiger en completere uitvoering binnen dezelfde projectgrenzen en budget. Wij willen graag weten hoe u denkt over deze voor te stellen aanpassingen en nodigen u uit om onze enquête in te vullen. Uiterste inzenddatum is 31 mei 2020.

Nader uitgelicht
Gedreven door het door ons ingeschatte algemene belang, hebben wij de onderdelen in ons plan zowel in uitvoering als financiële zin, onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de afbeelding zijn de onderdelen benoemd; deze sluiten aan op onderstaande opsomming.

Een korte weergave

A. Veiliger en eenvoudiger door 1 in plaats van 2 rijbanen richting Woudenberg aan te leggen;

B. Een meer bij het dorp passende T-kruising of wellicht een enkelvoudige rotonde;

C. Het laten vervallen van de aansluiting op de T- kruising/rotonde in plaats van de huidige geplande complexe verkeerssituatie;

D. De Tuindorpweg openhouden voor lokaal verkeer naar en vanuit Maarn. Ten behoeve hiervan een deeloverkapping aan de Tuindorpweg-zijde van de spoorlijn annex directe dorpsverbinding met Maarn voor zowel fiets- als personenauto’s (maar dan via een overspanning van ongeveer 11 meter in plaats van 18,5 meter);

E. Het lokale verkeer voor de A12 via de Bosweg en verkeer naar Woudenberg via de Parallelweg/Rottegatsteeg;

F. Een veilige aansluiting van de T-kruising/rotonde op de Woudenbergseweg is alleen mogelijk indien de Tinq pompen worden opgeheven. Het huidige huurcontract loopt af per december 2021;

G. Reconstructie Parallelweg richting Woudenberg voor lokaal verkeer;

H. Deeloverkapping aan de Engweg-zijde van de spoorlijn met fietsverbinding (via een overspanning zoals genoemd onder punt D).

Noodzakelijke verkeersmaatregel: gebruik van doseer/stoplichten tijdens de spits bij de Hondenkluif evenals bij de Bosweg/N 226.

Gevolg

I. Wij verwachten dat voormelde uitvoeringsaanpassingen door de eenvoudiger uitvoering, samen met overbodige begrotingsaanvullingen, leiden tot een stevige kostenbesparing. Deze besparing moet samen met de beschikbare gelden voor inpassingsmaatregelen tot verbeteringen kunnen leiden passend bij ons Dorp te weten:

II. Verkeersluwe, smallere Tuindorpweg uitgevoerd als dorpsweg met veel groen.

III. Aantrekkelijk dorpsplein rond Kerk, Bloemheuvel en oude school waarbij auto’s (te) gast zijn, overgaand in fietstunnel, Haarweg, Tuindorpweg en Parallelweg ter hoogte van de Kleurenwaaier.

IV. Verplaatsing huidige Carpoolplaats naar A12-afrit vanuit Utrecht en op de vrijgekomen plaats een wadi en groen.

De huidige “Corona periode” biedt de mogelijkheid tot herbezinning en mogelijk aanpassing van de huidige plannen. Uiteraard moet dit gepaard gaan met een herberekening van de kosten, hetgeen op zeer korte termijn mogelijk is en wellicht is te combineren met het lopende kostenonderzoek door de Provincie.

Een nog door overleg te realiseren breed draagvlak met algemeen belang als uitgangspunt zou, naar onze verwachting binnen de begroting, kunnen leiden tot verwijdering van het TINQ pompstation.

Wij dagen u graag uit en vinden, met het oog op breed draagvlak, uw mening van grote waarde.

Bestuur VBMM

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NADERE UITEENZETTING FINANCIËN

Besparingen voortvloeiend uit dit voorstel (naast de gelabelde € 2,8 miljoen voor inpassingsmaatregelen):

 • één in plaats van twee rijstroken vanaf de Kluifrotonde richting Noordelijke Turborotonde
 • T-kruising in plaats van turborotonde
 • Vervallen van de dorpsaansluiting op de turborotonde
 • Vervallen van 2 fietsbruggen
 • Vervallen van een deel van de verfraaiingen van de fietstunnel
 • Opbrengst vrijval Provinciale gronden (Plein centrum)

De bij deze besparingen behorende bedragen zijn vrijwel allen genoemd in verstrekte informatie, alhoewel soms gedateerd en soms zonder vermelding van de opslagen.

Deze besparingen dienen te worden aangevuld met de deels vervallen begrotingswijzigingenmemo MME 209-04 14-11-2018, bestaande uit twijfel omtrent langere autotunnelbak/drainage enz. en opgevoerde geluidwerende voorzieningen. Deze laatste voorzieningen werden op 7 september 2019  in het bericht van de Stuurgroep teruggetrokken.

N.B. De bedragen zijn exclusief diverse opslagen van minimaal 20%. Zie onderstaand de opgenomen kosten in het voorstel van de stuurgroep d.d. 7 september 2019 en de daarin genoemde kosten als besteding van de € 2,8 miljoen voor inpassingsmaatregelen.

 

Uitgaven voortvloeiend uit dit voorstel:

 • Deel-overkapping Engweg (alleen geluid)
 • Deel-overkapping Tuindorp weg (alleen geluid)
 • Tuindorpweg deels versterking overkapping in verband met licht verkeer.
 • Verbinding Tuindorpweg/Bosweg
 • Versmalling, vergroening en verfraaiing Tuindorpweg
 • Isolatie woningen met een nu verhoogde geluidsbelasting
 • Auto-te-gast plein met verbinding naar: fietstunnel, Haarweg, Tuindorpweg en Parallelweg
 • Herinrichting Parallelweg richting Woudenberg
 • Verplaatsing/aanschaf doseerlichten/stoplichten

Bovengenoemde zaken werden in onze zienswijze van 30 januari 2020 vrijwel geheel verwoord en kunnen vermoedelijk binnen de projectgrenzen worden verwezenlijkt

 

Comments are closed.