VBMM bestuur spreekt met Maarnse/Maarsbergse raadsleden

25 mei 2021 Op 19 mei jl. sprak het VBMM bestuur met 4 raadsleden uit Maarn/Maarsbergen te weten:
Evert de Boer – VVD, Gera Hensbergen – BVH, Erik van Buiten – D66, Karel de Wit – Open. Helaas niet fysiek maar online. Karel de Wit heeft het overleg ten dele bijgewoond om agendatechnische redenen. Waarover spraken we?

Toekomstvisie/omgevingsvisie

De VBMM vindt het participatietraject waarbij de inwoners betrokken zijn bij de totstandkoming van deze visies van groot belang. De raadsleden delen deze mening. Op dit moment zijn zij echter nog niet aan zet; de inwoners zijn nu aan het woord. Zorg is er over de inbreng: is deze voldoende vanuit de jongere generatie? En wordt voldoende gekeken naar de samenhang tussen de diverse dorpen en hetgeen hen bindt?

VBMM wil op basis van de ruwe data uit de sessies een tussenresultaat presenteren als eerste stap. De verwachting is een uitgave van de Mare met de resultaten nà de zomer. Zodra die is verschenen, besluit de VBMM of verdieping op één of meer thema’s gewenst is.

DoeMaarnMee

Er wordt momenteel een nieuwe poging gedaan om tot toekomstbestendiger accommodatie(s) te komen in Maarn. Sanne Botterweg ontwikkelt, in samenspraak met organisaties binnen Maarn en Maarsbergen, een plan van aanpak (routekaart). Met de raadsleden is gesproken over de ontwikkelingen tot nu toe en de kansen en valkuilen van dit proces.

Allen zijn van mening dat het traject zich tot nu toe kenmerkt door een lange doorlooptijd en weinig tot geen vooruitgang. Enkelen noemen het proces ondoorzichtig, waarbij het nodige is mis gegaan en het College meer dan eens onhandig acteerde. Het verdient aanbeveling om dit eerst goed af te ronden.

De raadsleden menen dat de recent opgeleverde routekaart een proces moet zijn van de inwoners. Een aantal raadsleden meent dat Maarn/Maarsbergen een volwaardige voorziening moet krijgen, inclusief sporthal. Transparantie en een goede financiële onderbouwing zijn van essentieel belang.

Vanuit de gemeenteraad zijn kaders aangegeven voor dit traject; vanuit de inwoners komen die binnenkort eveneens. De vraag rijst of beide kaders overeenstemmen.

Woningbouw in Maarn en Maarsbergen

De VBMM is ongerust over het uitblijven van nieuwe sociale huurwoningen binnen Maarn en Maarsbergen. Recente en aanstaande bouwprojecten, zoals Buntplein, Samuel de Marezhof en voormalige gemeentewerf/brandweerkazerne, voorzien hier niet in. De woonvisie geeft aan dat indien een woningbouwproject meer dan 9 woningen omvat, 25% sociale huurwoningen moeten zijn. Zo niet, dan moet €50K per ‘gemiste sociale huurwoning’ in het potje ‘reserve woonvisie’ terecht komen. Heeft dit plaatsgevonden?

De Raadsleden laten weten dat de regelgeving over afkoop van ‘gemiste sociale huurwoningen’ is ingegaan na realisatie van Samuel de Marezhof en Buntplein. De ‘reserve woonvisie’ is derhalve nog zeer beperkt van omvang. Zij geven allen aan dat het hoog tijd is voor het realiseren van sociale huurwoningen. Wellicht is aanpassing van de huidige regelgeving hiervoor noodzakelijk.

- Karel De Wit verlaat de vergadering -

Op dit moment is woningbouw met name financieel gedreven; een demografische benadering zou een andere business case opleveren, beter afgestemd op de woonbehoeftes.

In dit verband is ook gesproken over de toekomstige status van Tuindorp. Er zijn zorgen over de bestuurlijke kracht van de Woningbouwvereniging MM. Een investeringsvisie lijkt te ontbreken. Daarnaast zijn huurders gericht op ‘mijn huis/buurt’ en hebben deze zelfde huurders ‘het voor het zeggen’ gezien de verenigingsstructuur. Dit staat op gespannen voet.

Overige zaken

Er stonden nog enkele overige zaken op de agenda zoals verspreiding gemeentenieuws, ondertunneling Maarsbergen in relatie tot het nieuwe dorpshart en ontwikkelingen Europarcs. Deze zijn niet behandeld omdat de tijd om was. Heel kort zijn zorgen geuit over ‘het gebied ten noorden van Maarn’ (Henschotermeer, recreatieterreinen). Wat zijn de plannen van de commerciële ondernemers? Meer gemeentelijke sturing lijkt wenselijk.

Allen kijken terug op een goed overleg dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Comments are closed.