Ondertunneling: inspraakreactie VBMM op voorontwerp

30 januari 2020 VBMM heeft gereageerd op het voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen.

Gedeputeerde Staten betrekt de ontvangen reacties bij het opstellen van het ontwerp-PIP. Daarna volgt een hoorzitting waarbij Provinciale Staten de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug hoort. Vervolgens wordt het ontwerp-PIP ter inzage gelegd, waarbij wederom de mogelijkheid bestaat voor eenieder om zienswijzen in te dienen.

Inspraakreactie VBMM op het voorontwerp PIP

Informatiepagina van de provincie over de ondertunneling

 

Planning van de provincie

10 december 2019 Vrijgeven voorontwerpinpassingsplan.
t/m 31 januari 2020  

 

 

Gedeputeerde Staten legt het voorontwerpinpassingsplan voor een ieder ter inzage. Gedurende 6 weken kan een ieder (incl. de overlegpartners) een inspraak­reactie kenbaar maken
16 januari 2020 Voorlichtingsavond bewoners, raads- en statenleden
22 januari 2020 Locatiebezoek
April 2020 Vrijgeven ontwerpinpassingsplan door Gedeputeerde Staten
Mei/juni 2020 Terinzagelegging ontwerpinpassingsplan.

Een ieder kan gedurende 6 weken een zienswijze indienen

27 mei 2020 Horen gemeenteraad en hoorzitting i.v.m. zienswijzen door cie. RGW
November 2020 GS stelt PS voor over te gaan tot vaststelling inpassingsplan
9 december 2020 PS besluit over vaststelling inpassingsplan

 

 

Comments are closed.