Inbreidingslocaties en andere bouwactiviteiten

15 november 2020 Op donderdag 8 oktober jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de inbreidingslocaties. Er was een flink aantal amendementen en moties ingediend. Alleen de volgende inbreidingslocaties in Maarn/Maarsbergen kwamen aan de orde:

De drie Plattenberg/Meubin locaties
Amendement D66
Dit amendement richtte zich op de Amersfoortseweg 38 (nr. 148) Vanwege de opmerkingen van de eigenaar, dat zij niet geraadpleegd was over deze locatie en niet van plan zou zijn woningen op het terrein te bouwen, werd verzocht deze locatie van de lijst te halen. Om onduidelijke redenen werd deze motie verworpen.

Amendement Open, VVD en SGP
Dit amendement richtte zich op het verlagen van de maximale bouwcapaciteit van de drie locaties. Deze motie kreeg ruim voldoende steun.

De maximale indicatieve woningaantallen zijn nu:
Nr. 148 Landgoed Plattenberg S/M: tot 20 (was 30)
Nr. 149 voormalig Meubin-terrein S/M: tot 20 (was 30)
Nr. 156 Plattenberg 34/ Dral S: tot 10 (was 20)
Niet scherp werd hoe hard het maximumaantal woningen is. Ook het woord ‘indicatief’ stelt ons niet gerust.

Wij betreuren dat woningbouw in bosgebied plaats zal vinden, maar zullen bepleiten dat, wanneer dit gebeurt, het zo min mogelijk ten koste gaat van het bestaande bos.

Tuindorpweg
SGP en D66 kwamen met een opmerkelijke motie betreffende de locatie Nr. 158, Tuindorpweg (voormalig drukkerij Van de Berg). De strekking van de motie was dat veel meer dan 30 woningen op het terrein gebouwd kunnen worden; desnoods via hoogbouw (meerdere woonlagen) Deze motie werd breed gesteund. Wethouder Jorg had niet direct behoefte aan deze motie “omdat wanneer blijkt dat meer woningen gebouwd kunnen worden dan aangegeven, wij dat natuurlijk zullen doen”.
Dat roept bij ons wel de vraag op wat de waarde is van het maximum aantal te bouwen woningen. Wij hopen van harte dat de raad zich betrouwbaar zal opstellen gedurende de komende jaren.

Hoe verder?
Met inbegrip van de wijzigingen betreffende Plattenberg/Meubin en enkele andere wijzigingen elders in de GUH, werd het voorstel “Kansrijke inbreidingslocaties” door de raad aanvaard. Dit betekent dat deze locaties in principe in ontwikkeling genomen kunnen worden. Uiteraard zullen de nodige procedures (zoals evt. bestemmingswijzigingen) en onderzoeken moeten plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde bij dit alles is het voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake burgerparticipatie.

Woonvisie
Een aantal jaren geleden heeft de gemeenteraad een “woonvisie” vastgesteld voor de GUH. Eén van de zaken die hierin geregeld is betreft de verdeling van soorten woningen bij nieuwbouw. Globaal gaat het hierbij om circa 33% sociale huurwoningen, 33% koopwoningen in het middensegment en 33% koopwoningen in het hogere segment.

Binnen Maarn en Maarsbergen wordt het aantal sociale huurwoningen lang niet gehaald en het is zeer de vraag of in lopende en toekomstige bouwprojecten dit aandeel gerealiseerd zal worden. VBMM zal hierover binnenkort vragen stellen aan B&W.

Overzicht
Tijdens de discussie over de inbreidingslocaties was het heel verwarrend welke projecten wel en welke projecten niet onder de definitie inbreidingslocaties vielen. Zo bleken projecten als de Marezhof, Maarsweide, het Buntplein en de herontwikkeling van de gemeentewerf niet binnen het kader van de inbreidingslocaties te vallen, terwijl deze locaties wel degelijk een bijdrage leveren aan het te realiseren aantal nieuwbouw woningen in Maarsbergen en Maarn gedurende de periode tot en met 2025. Dit is de periode die ook steeds wordt gebruikt in het kader van de inbreidingslocaties.

Het blijkt moeilijk om een overzicht te krijgen van de gewenste bouwvolumes (gekoppeld aan de interne woningbehoefte), de in uitvoering zijnde bouwprojecten en de mogelijke nieuwe projecten (o.a. de inbreidingslocaties). Het lijkt ons essentieel dat de gemeente stuurt op deze kenmerken en dat zij dit doet in een meerjarenperspectief.

Wij zullen dit formeel bij de gemeente opvragen.

Comments are closed.