Omgevingsvisie – update

10 november 2020 De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet een omgevingsvisie opstellen. Daaraan koppelen zij het dorpsgericht werken, de herijking van het sociaal domein en de inrichting van de openbare ruimte, in wat zij noemen de toekomstvisie.

Voor het opstellen van de omgevingsvisie zegt de wet dat de bewoners moeten participeren. Inwoners van de verschillende dorpen zijn actief benaderd op markten en zij konden een online enquête invullen. Leden van VBMM hebben op persoonlijke titel deelgenomen aan twee online sessies die door de gemeente zijn georganiseerd om inwoners mee te laten denken. In deze online sessies is met ongeveer vijftig bewoners gesproken over de kernwaarden van de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug en de vitale dorpen. Op basis van de verzamelde informatie stelt de gemeente een peilnota op met daarin “de rode draden”. De Raad bespreekt deze peilnota 3 december a.s. in een beeldvormend overleg en op 28 januari ter vaststelling. Daarna volgen bezoeken aan de  verschillende dorpen om verder invulling te geven aan de toekomstvisie.

De wettelijk verplichte omgevingsvisie dient in 2024 vastgesteld te zijn. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.

VBMM heeft overlegd met de gemeente ambtenaren en aangeboden actief de inbreng van de inwoners van Maarn en Maarsbergen op te willen halen. Basis daarvoor is de door de GUH opgestelde en goedgekeurde hoofdlijnennotitie. De peilnota dient daarom voldoende ruimte te bieden aan de individuele dorpen voor de inbreng.

VBMM heeft aangegeven dat het van belang is dat de inwoners meedenken over de lange termijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving. Genoemde visie brengt samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Hiervoor dienen de inwoners goede en juiste informatie te krijgen. Wat is de omgevingsvisie en wat is het niet? Wat vinden de inwoners van ons cultureel erfgoed, zoals het raadhuis en het in 2021 honderd jaar oude tuindorp? Hoe kijken de inwoners aan tegen onze natuur, bijvoorbeeld de Koeheuvels? En tegen zaken als wonen; zoals een goede mix tussen (sociale) huur en koopwoningen voor zowel starters, gezinnen als ouderen? Hoe vinden we een mix tussen duurzaamheid, wonen, recreëren, klimaatverandering en energietransitie? Containerbegrippen, maar met ideeën over windmolens langs de A12 tussen Driebergen en Maarsbergen komt het ineens een stuk dichterbij. Hier willen we als inwoners toch actief in meedenken want wie kent onze dorpen beter dan wijzelf?

Comments are closed.