Inbreidingslocaties: inventarisatie voor besluitvorming naar raad

Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de Inventarisatie inbreidingslocaties 2020 vastgesteld. Daarmee zal deze aan de raad worden aangeboden. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk wanneer het besluitvormingsproces in de raad zal plaatsvinden.  Dit zal in ieder geval niet voor 1 september 2020 zijn.

Meer informatie over deze inventarisatie met het overzicht van alle genoemde locaties, de beoordelingen en een antwoord op de reacties staat op de website https://www.heuvelrug.nl/heuvelrug-huizenbouw-tip.

Onderstaand het bericht dat hierover in de pers is verschenen.

 

'Gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit vitale, mooie dorpen met relatief veel voorzieningen, zoals winkels, scholen en sportverenigingen. Er is een rijk sociaal en cultureel leven. De dorpen liggen bovendien in prachtig natuurschoon en hebben volop cultuurhistorie. Kortom een heerlijke gemeente waar veel inwoners graag (blijven) wonen en werken.

Om die vitaliteit op langere termijn in stand te houden, moet het aantal inwoners stabiel blijven of licht groeien. Daarnaast is ook voldoende spreiding in leeftijdsopbouw belangrijk. En er wonen steeds minder mensen in één huis. Daardoor zijn voldoende geschikte woningen voor alle bevolkingscategorieën nodig. Dat zorgt er ook voor dat inwoners kunnen verhuizen naar woningen die aansluiten bij hun behoefte van dat moment. Het huidige woningaanbod sluit hierop onvoldoende aan.

Het college heeft een inventarisatie gedaan van alle potentiële nieuwe woningbouwlocaties die op korte of lange termijn voor deze benodigde nieuwbouw kunnen worden ingezet. Na een participatieronde en inloopavond heeft het college besloten wat zij als kansrijke locaties ziet.

Inwoners, lokale partners en gemeentelijke medewerkers hebben antwoord gegeven op de vraag ‘Waar is het volgens u mogelijk om nog huizen te bouwen in onze dorpen?’. Alle inzendingen zijn globaal beoordeeld op onder andere ligging en stedenbouwkundige inpassing. Ook is per locatie ingeschat voor hoeveel woningen plek is. En bijvoorbeeld ook of het waardevol groen is of een speelvoorziening voor de buurt betreft. De beoordeling is verdeeld in vier categorieën: van kansrijk tot onwenselijk. Op de gepubliceerde conceptstukken zijn meer dan honderd reacties gekomen. Het college ziet dertig locaties waar tot eind 2025 planvorming en woningbouw kansrijk zijn. Deze locaties kunnen worden ingezet voor de nieuwbouwopgave van de 500 woningen bovenop de al geplande nieuwe woningen.

Een en ander staat in de ‘Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020’. De aangepaste Inventarisatie legt het college ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het college zal na vaststelling door de raad initiatiefnemers met plannen voor de kansrijk geachte locaties aansporen om met concrete plannen te komen. Zo kan Utrechtse Heuvelrug de dorpen vitaal houden en de prachtige natuur en cultuur behouden.'

 

Comments are closed.