Nieuwe locatie voor de brandweerkazerne Maarn – Maarsbergen

De het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuw bestemmingsplan voorgesteld om een nieuwe brandweerkazerne mogelijk te maken aan de Tuindorpweg, tussen Maarn en Maarsbergen. Deze nieuwe kazerne dient ter vervanging van de beide bestaande (verouderde) kazernes in de afzonderlijke kernen. De voorgestane nieuwbouwlocatie is gesitueerd op een perceel grond aan de Tuindorpweg aan de oostzijde van de kern Maarn op een kleine ‘resthoek’ die nu nog deel uitmaakt van de golfbaan Anderstein.

Het bestuur van VBMM heeft een zienswijze ingediend bij het voorontwerpbestemmingsplan Brandweerkazerne Maarn. Wij proberen te pleiten voor een enigszins 'landelijke' uitstraling . Verder hebben aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid (bv. verplaatsen verkeersbord en oversteek mogelijkheid voor fietsers en aandacht voor het veiligheid van doorgaand verkeer Tuindorpweg bij het uitrukken). Verder hebben we ook aandacht gevraagd voor ruime groencompensatie voor het bouwen buiten de rode contour in de kernen Maarn of Maarsbergen.

Ook hebben we ons uitgesproken voor uitwerkingsmodel 2. (rustiger beeld en voorterrein netter).

De 1e ambtelijke reactie van de gemeente:

Met een bouwhoogte van maximaal 9 meter is er bijna geen sprake meer van een landelijk karakter. De voorkeur voor variant 2 zal doorgespeeld worden naar de raad. De verkeersmaatregelen zullen bij de uitwerking mee genomen worden. Verder is toegezegd dat de bebouwing van de gemeentewerf een groene uitstraling zal krijgen. Verder vindt er nog groencompensatie plaats op het landgoed Anderstein , waar een bos van 3000 m² wordt aangelegd.

Beoogde locatie nieuwe brandweerkazerne Maarn - Maarsbergen

Beoogde locatie nieuwe brandweerkazerne Maarn - Maarsbergen

Voor nadere informatie over het stedenbouwkundig kader: http://www.heuvelrug.nl/document.php?m=61&fileid=80920&f=b3b10bb0673f90d23f4754a8b516e82c&attachment=0&c=61558

Comments are closed.